Kreipimaisi

Remiantis iš rinkėjų ir asmeniškai surinkta informaci­ja, kiekvienais metais yra parengiama po 50-60 raš­tų ir pareiškimų valstybės institucijoms, iš kurių svar­biausi susiję su viešojo intereso gynimu, korupcijos pasireiškimų tyrimu, teisės aktų spragomis ir įstaigų neveiklumu bei prieš Lietuvos nacionalinius interesus veikusių grupių ir atskirų asmenų veiklos tyrimu (pra­dėti du ikiteisminiai tyrimai, keturis tyrimus atsisa­kyta pradėti, kelis kartus perduota informacija VSD).

Keliasdešimt raštų parengta Vilniaus miesto savivaldybei dėl neteisėtų veiksmų rengiant detaliuo­sius planus, neveiklumo ar problemų sprendžiant gy­ventojams aktualias problemas: triukšmo, nelegalių statybų, neteisėtos prekybos, galimo tarnautojų pik­tnaudžiavimo tarnyba, mokyklų, gatvių ar kiemų remonto, švietimo įstaigų problemų ir kt. Dalis atsakymų buvo pozityvūs ir parodė, jog iškeltos pro­blemos yra sprendžiamos, pavyzdžiui: mokyklų, balkonų remonto, mokyklų stadionų ir sporto aikštynų įrengi­mo, socialinio ir savivaldybės būsto nuomos kainos sumažinimo Vilniaus mieste.

Tačiau biurokratinio atsirašinėjimo pavyz­džių, neveiklumo bei formalizmo pateisinimo dar yra daugiau, negu norėtųsi. Pavyzdžiui, nors buvo kreip­tasi į Vyriausybę, tačiau atsisakyta peržiūrėti LR pa­ramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą, kurio paskutiniai pakeitimai lėmė ženklų savivaldybės ir socialinio būsto nuomos kainų augimą, vien didžiuo­siuose miestuose palietusį 10 tūkst. šeimų.

Būdamas Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariu, inicijavau ir rėmiau specialiųjų tarny­bų atskaitomybę visuomenei. Inicijavau dabar jau tra­dicinėmis tapusias VSD ir karinės žvalgybos veiklos ir grėsmių viešas apžvalgas. Papildomai dalyvavau Antikorupcijos komisijos veikloje, kur buvo inicijuo­jami siūlymai atlikti sveikatos apsaugos bei kitų sri­čių antikorupcinius vertinimus. Šiuo metu esu Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisijos pirmininko pavaduotojas.
 
Svarbesnių pareiškimų sąrašas:
 • 2012 m. gruodį išsiųstas pareiškimas dėl netinkamų ar nepakankamų savivaldybės padalinių veiksmų ginant teisėtus gyventojų interesus, kuriuos sistemingai pa­žeidinėjo UAB „Sėkmingi projektai“ priklausanti kavinė „Shiva Chill Bar“. Dėl jos veiklos pažeidimų net 30 kartų kreiptasi į skirtingas institucijas.
 • 2013 m. sausio mėn. – raštas merui dėl Vil­niaus senamiesčio ir sovietinio laikotarpio pastatų balkonų itin prastos būklės, skubios renovacijos arba atnaujinimo. Po metų gavau atsakymą su remontuo­tinų balkonų sąrašu, parengtomis jų remontavimo bei finansavimo tvarkomis.
 • 2013 m. kreiptasi į Vilniaus apygardos admi­nistracinį teismą dėl kai kurių Vilniaus miesto savivaldybės administracijos teisės aktų teisėtumo (2013 m. gruodžio 9 d. gautas sprendimas).
 • 2013 m. vasario mėn. – raštas Seimo Antiko­rupcijos komisijai dėl Klaipėdos regiono atliekų rūšiavimo centro ir įmonės UAB „Fortum Heat Lietu­va“ galimai neskaidraus bendradarbiavimo.
 • 2013 m. spalio mėn. kreiptasi į Generali­nę prokuratūrą dėl galimo piktnaudžiavimo tarnyba Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamente.
 • 2013 m. spalio mėn. – į Generalinę prokura­tūrą dėl „Pervyj Baltyjskij kanal“ pažeistų Lietuvos įstatymų (buvo menkinami Sausio 13-osios įvykiai, įžūliai išsityčiota iš mūsų tautos kovos už laisvę).
 • 2014 m. kovo mėn. – į Generalinę prokura­tūrą dėl viešų raginimų pažeisti Lietuvos Respublikos teritorinį integralumą ir vientisumą (atsisakyta pradė­ti ikiteisminį tyrimą).
 • 2014 m. balandžio mėn. – į Generalinę pro­kuratūrą dėl proceso atnaujinimo ir viešo intereso gy­nimo (dėl leidimo statyti Vilniaus regiono komunali­nių atliekų deginimo gamyklą Jočionių g.  13).
 • 2014 m. birželio-liepos mėn. – pareiškimai Generalinei prokuratūrai dėl pinigų rinkimo prieš Ukrainą kovojančiai organizacijai „DLR“ (atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą, tačiau pakartojus kreipi­mąsi ir apskundus ikiteisminio tyrimo teisėjui, tyri­mas pradėtas).
 • 2014 m. liepos mėn. – pareiškimas vidaus rei­kalų ministrui dėl paskelbtos informacijos apie Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vadovą K. Ju­cevičių, metančios šešėlį FNTT darbui kovojant su šešėline ekonomika ir neteisėtu praturtėjimu.
 • 2015 m. vasario mėn. kreiptasi į Generali­nę prokuratūrą prašant ištirti, kas socialiniame tinkle „Facebook“ sukūrė puslapį „Wileńska Republika Lu­dowa – Виленская“ (pradėtas ikiteisminis tyrimas).
 • 2015 m. gegužės - rugsėjo mėn. parengta 15 raštų Vilniaus miesto savivaldybei, Švietimo ir moks­lo ministerijai dėl Vilniaus mokyklų problemų.
 • 2015 rugpjūčio mėn. – raštas Lygių galimybių kontrolierei dėl paraolimpinių žaidynių čempionų skatinimo.
 • 2015 rugsėjo mėn. – raštas Priešgaisrinės ap­saugos ir gelbėjimo departamentui dėl nepakankamos civilinės saugos būklės kontrolės.
 • 2015 m. gruodį - 2016 m. sausį kreiptasi į įvairias institucijas, miestų savivaldybes dėl savival­dybės ir socialinio būsto nuomos kainų mažinimo.
 • 2016 m. sausio mėn. kreiptasi į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją dėl biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimų nustatymo tvarkos tobulinimo.
 • 2016 m. sausį –į Kultūros paveldo departamento direktorę dėl naujų statybų Vilniaus senamiestyje poveikio kultūros paveldui. Kovo 14 d. Seime surengtas pasitarimas, kurio metu diskutuota apie sostinės istorinio centro apsaugą, remiantis ruošiamu Vilniaus senamiesčio tvarkymo planu.
 • 2016 m. sausio mėn. – į premjerą ir energeti­kos ministrą dėl Panevėžio termofikacinės elektrinės reikalų.
 • 2016 m. sausio - kovo mėn. – į įvairias insti­tucijas dėl nuodingomis medžiagomis užteršto kuro naudojimo Upytėje, jo pardavimo biokuro biržoje bei kietojo kuro kokybės reikalavimų.
 • 2016 m. kovo mėn. kultūros ministrui nusiųsti pasiūlymai dėl kultūros ir meno projektų finansavimo per Lietuvos kultūros tarybą skaidrinimo.
 • 2016 m. kovo mėn. kreiptasi į Lietuvos kultūros tary­bą dėl ekspertų atrankos tvarkos skaidrinimo. Balandžio 11 d. šia tema Seime surengtas pasitarimas. Atsižvelgiant į dalyvių išsakytas pastabas ir siūlymus, parengtos rekomendacijos Kultūros ministerijai.
 • 2016 m. balandžio mėn. – į generalinį proku­rorą dėl tautinę nesantaiką kurstančių pareiškimų.
 • 2016 m. birželį – į kariuomenės vadą dėl ka­rių savanorių sveikatos patikrinimo reikalavimų.
 • 2016 m. birželį – į Vilniaus miesto savivaldybę dėl neasfaltuotų gatvių Šnipiškių rajone ir dėl galimybės saugiai ir patogiai privažiuoti prie namų neužtikrinimo Visoriuose.
 • 2016 m. birželį - rugpjūtį – į Vilniaus miesto savivaldybę ir UAB „Senamiesčio ūkį“ dėl šilumos skaitiklių įrengimo butuose klausimų.
 • 2016 m. rugsėjį – į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrą dėl nuo okupacijų nukentėjusio asmens – tremtinio teisinio statuso pripažinimo tvarkos.
 • 2016 mspalį – į  Panevėžio miesto savivaldybę dėl galimai neteisėtų statybų Valstybei priklausančiame sklype.
 • 2016 m. gruodį kreiptasi į premjerą ir Seimo pirmininką, prašant apsvarstyti galimybę skirti lėšų režisieriaus Mariaus Markevičiaus filmo „Tarp pilkų debesų“ užbaigimui per Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programą arba iš kitų šaltinių.
 • 2017 m. sausį – į susisiekimo ir krašto apsaugos ministrus dėl AB „Lietuvos geležinkeliai“ lokomotyvuose įdiegtos Rusijos kariniam pramoniniam kompleksui.
 • 2017 m. vasarį – Seimo laikinosios grupės „Už istorinę atmintį ir teisingumą“ prašymas Vilniaus miesto savivaldybei imtis iniciatyvos atlikti istorinius tyrimus dėl galimai Vilniaus Antakalnio karių kapinių 11 kvartale palaidotų lietuvių karių.        
 • 2017 m. kovą kreiptasi į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrą dėl nuo okupacijų nukentėjusio asmens – tremtinio teisinio statuso suteikimo klausimų.
 • 2017 m. gegužę – į socialinės apsaugos ir darbo ministrą dėl projekto „Pamokos bendruomenėse: pakeliui į Lietuvą“ dalyvių atrankos skaidrumo.
 • 2017 m. gegužę – į Raseinių raj. savivaldybės administraciją dėl Ariogalos kapinėse esančių partizanų kapų sutvarkymo.
 • 2017 m. birželį – prašymas Ministrui Pirmininkui peržiūrėti 2012 m. Vyriausybės priimtą nutarimą draugijos „Miško broliai“ pastatus perduoti valstybės įmonei Valstybės turto fondas.
 • 2017 m. birželį kartu su A. Bilotaite kreiptasi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją  ir Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl Seimo nario A. Skardžiaus galimo interesų konflikto proteguojant vėjo energetikos verslininkų interesus ir galimos prekybos poveikiu, kurios rezultatas – Seime priimti vėjo energetikos verslui palankūs sprendimai ir iš to paties verslo gautos pajamos.  
 • 2017 m. birželį į Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl galimos korupcijos Klaipėdos m. savivaldybėje.
 • 2017 m. rugpjūtį kartu su Ingrida Šimonyte į Centrinę projektų valdymo agentūrą dėl padėties Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre.
 • 2017 m. rugpjūtį kartu su Ingrida Šimonyte į Lietuvos Respublikos valstybės kontrolierių dėl Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre vykdyto projekto vertinimo.
 • 2017 m. rugpjūtį kartu su Vytautu Juozapaičiu į Kultūros ministrę dėl Žaliojo tilto skulptūrų teisinės apsaugos panaikinimo.
 • 2017 m. rugpjūtį į Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministrą dėl Lietuvos technikos bibliotekos reorganizavimo sąlygų.
 • 2017 m. rugsėjį į Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos vyriausiąjį archyvarą dėl susivienijimo Lietuvių Amerikoje archyvuose saugomų dokumentų tvarkymo ir skaitmeninimo.
 • 2017 m. spalį kartu su Audronium Ažubaliu į Lietuvos dailės muziejaus direktorių ir Nacionalinės dailės galerijos vadovę dėl Vilniaus piešimo mokyklos parodos tekstų.