Teisės aktų projektai

Dirbdamas Seimo Nacionalinio saugumo ir gyny­bos komitete esu užimtas šios srities reguliavimu, o kaip vienmandatėje miesto apygardoje išrinktas Seimo narys susidūriau su pačiomis įvairiausiomis žmonių problemomis. Svarbiausi asmeniniai darbai teisėkūroje buvo susiję su nuolatiniu darbu siekiant krašto apsaugos ir specialiųjų tarnybų parlamentinės kontrolės stiprinimo, šauktinių grąžinimo į Lietuvos kariuomenę. Seime vienas ir su kolegomis registra­vau 104 teisės aktus, iš kurių buvo apsvarstytas ir priimtas 21 įstatymas(pagal įstatymų pasiūlymus priklausau aktyviausių opozicijos atstovų penketukui).

Oficialioje statistikoje neminimas didelis, ke­lių dešimčių straipsnių Privačių detektyvų įstatymas, kurį pačiam teko inicijuoti ir teikti net ketverius me­tus. Įstatymas jau veikia nuo 2016 m. sausio 1 d. kaip rimta užkarda žmonių privačios informaci­jos rinkimui neteisėtomis priemonėmis bei neaiškiais tikslais. Stengiantis aktyvinti kovą su korupcija sa­vivaldybėse, buvo priimtas įstatymo papildymas dėl savivaldybių antikorupcijos komisijų sudarymo. Taip pat priimti svarbūs įstatymo projektai dėl garantijų ir išmokų privalomą pradinę karo tarnybą atliekantiems jaunuoliams, darbo stažo žvalgybos darbuotojams skaičiavimo.

Išskirčiau Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pataisas, kurios suteikia galimybę Lietuvos šaulių sąjungos nariams ir kariams savanoriams įsigyti bei namuose laikyti B ir C kategorijų ginklus ne medžioklei, o nacionalinio saugumo reikalams. Šis įstatymo pakeitimas iššaukė skirtingas nuomones, pats šia tema organizavau daugybę diskusijų. Galiausiai, 2016 m. birželio 16 dieną, Seimas priėmė minėtas pataisas. Tai yra svarbus istorinis žingsnis, kadangi įstatyme atsiranda nacionalinio saugumo interesas ir potencialaus agresoriaus atgrasymo priemonė.

Buvo ir atmestų įstatymo projektų. Pavyz­džiui, užregistruotas ir pateiktas įstatymo projektas dėl okupantų paliktų kapinių tvarkymo (siekiant, kad būtų reikalingas kariuomenės leidimas, jei tvarkyti imasi Rusijos ambasada), tačiau projektas valdančios daugumos atmestas dar pateikimo stadijoje. Tris kar­tus neleista pateikti įstatymo projekto, kuris neleistų savivaldybėms falsifikuoti informacijos sklaidos, lei­džiant „nemokamus“ laikraščius tik su teigiama savi­valdybės propaganda (Druskininkų pavyzdys). Nors galiausiai įstatymas buvo priimtas, tačiau buvo val­dančiųjų taip „patobulintas“, kad sulaukė prezidentės veto. Taip pat iki 2016 metų rudens atsisakyta svars­tyti iškeltą valstybinių pensijų pareigūnams (ir trem­tiniams) kompensavimo klausimą ir t.t.

TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI

http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=8801&p_k=1&p_a=5&p_asm_id=53916&pt=sn:2#sn