Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas pateikė siūlymus dėl bendradarbiavimo praktikos su užsienio šalių teisėsaugos institucijomis

2011 rugsėjo 21 d.
 
Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas posėdyje svarstydamas Lietuvos teisėsaugos institucijų bendradarbiavimo su Rusijos ir Baltarusijos atitinkamomis tarnybomis klausimą, atkreipė Vyriausybės dėmesį, kad būtina aiškiai apibrėžti darbo grupės pasiūlytame konsultavimo procese dalyvaujančių valstybės institucijų kompetenciją ir klausimus, kuriais konsultavimo procese dalyvaujančios institucijos galėtų konsultuoti subjektus, priimančius sprendimus dėl teisinės pagalbos prašymų vykdymo. Teisėsaugos institucijoms taip pat pasiūlyta peržiūrėti sudarytus tarpžinybinius susitarimus, ar bendradarbiavimo su atitinkamomis užsienio valstybių žinybomis protokolus, juose nurodant bendradarbiavimo išlygas, siekiant nacionalinio saugumo interesų užtikrinimo.
 
Komitetas pritarė Lietuvos Respublikos ir Ispanijos Karalystės susitarimo dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos ratifikavimui. Susitarimu siekiama stiprinti Lietuvos ir Ispanijos institucijų bendradarbiavimą nacionalinio saugumo srityje ir užtikrinti įslaptintos informacijos, kuria keičiamasi arba kurią šalys parengia tarpusavyje bendradarbiaudamos, apsaugą.
 
Taip pat pritarta Muitinės įstatymo 27 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIP-3400, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymo 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIP-3401, Ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIP-3402 bei Vadovybės apsaugos įstatymo 17 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIP-3403, kuriais siūloma panaikinti savarankiško biudžetinių asignavimų valdytojo statusą Muitinės departamentui, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, Ginklų fondui ir Vadovybės apsaugos departamentui. Įstatymų projektų pataisomis siekiama konsoliduoti viešuosius finansus ir efektyviau naudoti biudžeto išteklius.
 
Komitetas bendru sutarimu pritarė Operatyvinės veiklos įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIP-3012. Nuspręsta daryti Operatyvinės veiklos įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-1273 svarstymo pertrauką.
 
Posėdžio metu taip pat išklausyta informacija dėl Lietuvos pasirengimo 2013 metų antrąjį pusmetį pirmininkauti ES Tarybai. Parlamentarai su įvairių institucijų atstovais aptarė išankstinius Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetus, gynybos bei teisingumo ir vidaus reikalų galimas sritis, sietinas su bendraisiais Lietuvos pirmininkavimo prioritetais.

Atgal