Europos politikams primins istorijos pamokas

Nuo penk­ta­die­nio Sei­me po­sė­džiau­sian­tys NA­TO Par­la­men­ti­nės Asamb­lė­jos (PA) pa­va­sa­rio se­si­jos da­ly­viai, be ki­tų do­ku­men­tų, gaus ir par­la­men­ta­ro is­to­ri­ko Ar­vy­do Anu­šaus­ko bro­šiū­rą „Is­to­ri­jos pa­mo­kos: 1940 me­tų ty­lio­ji oku­pa­ci­ja“.

Pa­sak A. Anu­šaus­ko, lei­di­nį, rem­da­ma­sis sa­vo anks­tes­niais dar­bais, jis su­da­rė pa­pra­šy­tas Sei­mo val­dy­bos. “Bro­šiū­ro­je ana­li­zuo­ja­mos tik trys 1940 me­tų Lie­tu­vos oku­pa­ci­jos sa­vai­tės – nuo ge­gu­žės 24-osios iki bir­že­lio 15-osios. Kal­ba­ma apie pa­tį oku­pa­ci­jos or­ga­ni­za­vi­mą, ka­ri­nį dip­lo­ma­ti­nį spau­di­mą, ka­riuo­me­nės su­tel­ki­mą prie Lie­tu­vos sie­nų”, - por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos na­rys. Lei­di­nį jis tei­gė už­bai­gęs aliu­zi­ja į Ukrai­nos įvy­kius. “Rem­da­ma­sis is­to­ri­ja pa­brė­žiau, kad tarp­tau­ti­nių su­tar­čių ne­igi­mas at­ve­da prie oku­pa­ci­jų, di­de­lių tarp­tau­ti­nių konf­lik­tų. Ma­nau, kad ir Ukrai­nos at­ve­ju tik lai­kan­tis tarp­tau­ti­nių su­tar­čių ga­li­ma iš­ei­ti iš kri­zės”, - sa­kė is­to­ri­kas. A. Anu­šaus­kas pri­mi­nė pats anks­tes­nė­je Sei­mo ka­den­ci­jo­je bu­vęs NA­TO PA de­le­ga­ci­jos na­rys. Pa­sak jo, to­kiuo­se ren­gi­niuo­se į se­si­jas at­vyks­tan­tiems už­sie­nio po­li­ti­kams daž­nai įtei­kia­mi lei­di­niai, pri­me­nan­tys pri­iman­čios ša­lies is­to­ri­nius įvy­kius.

Lei­di­nį lie­tu­vių, ang­lų, pra­ncū­zų ir ru­sų kal­bo­mis iš­lei­do Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja.

Į NA­TO PA se­si­ją lau­kia­ma at­vyks­tant per 600 da­ly­vių – par­la­men­ta­rų iš 28 NA­TO vals­ty­bių na­rių, NA­TO PA aso­ci­juo­tų na­rių, re­gio­ni­nių par­tne­rių, de­le­ga­ci­jų iš Eu­ro­pos Par­la­men­to, įvai­rių tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų. Pir­mą­ją se­si­jos die­ną vyks NA­TO PA ple­na­ri­nis po­sė­dis, ku­ria­me kal­bės NA­TO ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius An­der­sas Fog­has Ras­mus­se­nas, NA­TO PA pir­mi­nin­kas Hug­has Bay­ley'is, Ukrai­nos na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ta­ry­bos se­kre­to­rius And­ri­jus Par­ubi­jus, ki­ti po­li­ti­kai.

1939 m. dvie­jų Eu­ro­pos ag­re­so­rių – Adol­fo Hit­le­rio ir Jo­si­fo Sta­li­no „ves­tu­vių“ krai­tis – Vo­kie­ti­jos ir So­vie­tų Są­jun­gos ne­puo­li­mo su­tar­tis (Mo­lo­to­vo–­Ri­ben­tro­po pa­ktas) bei 1939 m. rug­sė­jo 28 d. So­vie­tų Są­jun­gos ir Vo­kie­ti­jos drau­gys­tės ir sie­nų nu­sta­ty­mo su­tar­tis, ly­di­ma slap­tų­jų pro­to­ko­lų, nu­lė­mė Ry­tų Eu­ro­pos vals­ty­bių, tarp jų ir Lie­tu­vos, pa­te­ku­sios į So­vie­tų Są­jun­gos įta­kos zo­ną, li­ki­mą.

Pri­si­deng­da­ma 1940 m. ge­gu­žės 25 d. no­ta dėl ta­ria­mo so­vie­ti­nių rau­do­nar­mie­čių gro­bi­mo, So­vie­tų Są­jun­ga at­vi­rai di­di­no spau­di­mą Lie­tu­vai, pa­sie­ny­je tel­kė ka­ri­nes pa­jė­gas. 1940 m. bir­že­lio 14 d. 23 val. 50 min. Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trui Juo­zui Urb­šiui bu­vo įteik­tas so­vie­tų ul­ti­ma­tu­mas, ku­ris rei­ka­la­vo iš­duo­ti teis­mui vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trą Ka­zi­mie­rą Sku­čą ir Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rių Au­gus­ti­ną Po­vi­lai­tį, kaip ta­ria­mų pro­vo­ka­ci­jų prieš Rau­do­no­sios ar­mi­jos įgu­las kal­ti­nin­kus. Taip pat rei­ka­lau­ta su­da­ry­ti nau­ją, Mask­vai pri­im­ti­ną vy­riau­sy­bę, įsi­leis­ti į Lie­tu­vos te­ri­to­ri­ją ne­ri­bo­tą so­vie­tų ar­mi­jos kon­tin­gen­tą ir dis­lo­kuo­ti ją svar­biau­siuo­se Lie­tu­vos cen­truo­se. Tai reiš­kė Lie­tu­vos oku­pa­ci­ją. Pa­gal tarp­tau­ti­nę pra­kti­ką įpras­ti­nis ul­ti­ma­tu­mo ter­mi­nas yra 48 va­lan­dos, šio ul­ti­ma­tu­mo rei­ka­la­vi­mai tu­rė­jo bū­ti įgy­ven­din­ti iki bir­že­lio 15 d. 10 va­lan­dos ( 9 val. Lie­tu­vos lai­ku). Ul­ti­ma­tu­mu bu­vo lau­žo­mos iki to lai­ko su­da­ry­tos su­tar­tys su SSRS, ga­liau­siai su­lau­žy­tas ir pa­ties ul­ti­ma­tu­mo įgy­ven­di­ni­mo ter­mi­nas – jau bir­že­lio 15 d. nak­tį SSRS pra­dė­jo ag­re­si­ją prieš Lie­tu­vą. Į pa­sku­ti­nį po­sė­dį Pre­zi­den­tū­ro­je su­si­rin­ku­si Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė pri­ėmė so­vie­tų ul­ti­ma­tu­mą, o bir­že­lio 15-ąją so­vie­tų ka­riuo­me­nė užė­mė vi­są kraš­tą. Pra­si­dė­jo Lie­tu­vos oku­pa­ci­ja.

© 2020 Arvydas Anušauskas. Visos teisės saugomos.